บล็อกล่าสุด ดูเพิ่มเติม
ความสูง อายุ ขนาด (KB)
481720 13 minutes 999.31
481719 21 minutes 999.25
481718 23 minutes 999.12
481717 28 minutes 999.11
New To Digital Currencies?

Like paper money and gold before it, bitcoin and ether allow parties to exchange value. Unlike their predecessors, they are digital and decentralized. For the first time in history, people can exchange value without intermediaries which translates to greater control of funds and lower fees.

ค้นหา คุณอาจจะป้อนความสูงบล็อกที่อยู่บล็อกกัญชากัญชาทำธุรกรรม hash160 หรือที่อยู่ IPv4 ...
รายการต่อวัน

จำนวนของการทำธุรกรรม Bitcoin ในช่วง 24 ชั่วโมง

Transactions since .

Market Cap
Hash Rate

Sponsored Link